PODMÍNKY

I. Vymezení pojmů

Podmínky. „Podmínkami“ se dále rozumí tyto podmínky.

Nadační fond. „Nadačním fondem“ se dále rozumí Nadační fond „Mocná lípa“, IČ: 108 01 383, se sídlem Záhřebská 562/41, 120 00 Praha 2, zapsaný u Městského soudu v Praze, spisová značka N1936.

Dárce. „Dárcem“ se dále rozumí fyzická nebo právnická osoba, poskytující Dar Nadačnímu fondu.

Žadatel. Žadatelem je fyzická nebo právnická osoba se sídlem v České nebo Slovenské republice, která Nadační fond žádá o příspěvek.

 „Darem“ se dále rozumí dar, poskytnutý Dárcem Nadačnímu fondu.

 „Projektem“ se rozumí konkrétní projekt, na který dárce prostřednictvím webu nadačního fondu na adrese www.fondprotebe.cz přispívá.

II. Základní ustanovení

Tyto podmínky platí pro poskytování Darů Nadačnímu fondu a pro žadatele o příspěvek ze strany Nadačního fondu.

Poskytnutím Daru Nadačnímu fondu Dárce vyslovuje souhlas s těmito Podmínkami a zavazuje se jimi řídit.

III. Žádost o příspěvek

O příspěvek může Nadační fond zažádat jakákoliv fyzická či právnická osoba se sídlem v České nebo Slovenské republice. Účel příspěvku se řídí statusem Nadačního fondu a musí směřovat na veřejně prospěšné nebo dobročinné účely. Oprávněnost žádosti posuzuje správní rada Nadačního fondu a o rozhodnutí žadatele bez prodlení informuje.

Žádost se podává vytvořením nového „projektu“ na webu www.fondprotebe.cz

Žadatel zde vyplní všechny požadované informace a projekt odešle ke schválení. Pokud projekt není schválen, žadatel může být požádán o doplnění informací, nebo může být projekt zamítnut. V případě schválení projektu má tento projekt 30 dní na získání finančních prostředků od Dárců.

Po skončení projektu Nadační fond vystaví žadateli darovací smlouvu. Celková vybraná částka je ponížena o náklady Nadačního fondu, 5 % (pět procent) z vybrané částky, a transakční poplatky při použití platební brány Stripe dle platného sazebníku (1,4% + 6,50 Kč z transakce).

IV. Poskytnutí daru

Dárce je oprávněn poskytovat Nadačnímu fondu Dar dle těchto Podmínek prostřednictvím platebního systému Stripe. Tímto není dotčena možnost uzavření samostatné darovací smlouvy mezi Dárcem a Nadačním fondem.

Bezhotovostním převodem mohou být poskytovány Dary v libovolné výši. Bezhotovostním převodem jsou Dary poskytovány na bankovní účet Nadačního fondu 7712377123/0600, Moneta bank.  Dar bude použit na jeden z projektů dle rozhodnutí správní rady Nadačního fondu. Dar může být poskytnut v libovolné výši dle přání dárce.

V případě platby prostřednictvím platebního systému Stripe Dárce souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku.

Nedohodne-li se Dárce s Nadačním fondem jinak, dochází k uzavření darovací smlouvy mezi Dárcem a Nadačním fondem, jejímž předmětem je poskytnutí Daru, okamžikem odeslání platby Dárcem.

Náklady vzniklé Dárci v souvislosti s poskytnutím Daru, např. náklady na internetové připojení, bankovní poplatky apod. si hradí Dárce sám.

V případě zájmu o vydání potvrzení o přijetí daru nebo o vyhotovení samostatné smlouvy o poskytnutí daru pro daňové účely, zkontaktuje dárce Nadační fond emailem na adrese info@fondprotebe.cz. Nadační fond je povinen mu bez zbytečného odkladu poslat návrh darovací smlouvy emailem.

V. Použití Daru

Nadační fond je povinen s Darem naložit v souladu se svojí nadační listinou, se stanovami Nadačního fondu a s rozhodnutím správní rady Nadačního fondu.

V případě obdržení Daru na konkrétní Projekt je Nadační fond povinen poskytnutý Dar využít výhradně na tento Projekt.

Nadační fond použije 5 % (pět procent) z každého daru na svůj provoz a administrativu. Z každého daru je také odečten transakční poplatek, viz výše.

Správní rada Nadačního fondu je oprávněna ve lhůtě 30 dnů ode dne obdržení Daru rozhodnout o odmítnutí Daru, a to i bez uvedení důvodu. Nadační fond je v takovém případě oprávněn od uzavřené darovací smlouvy odstoupit, s účinky ex tunc; k odstoupení dojde buď jeho doručením Dárci, nebo dnem jeho uveřejnění na webových stránkách www.fondprotebe.cz. Poskytnutý Dar je Nadační fond v takovém případě povinen bez zbytečného odkladu ode dne odstoupení vrátit zpět na bankovní účet, z něhož byly finanční prostředky poukázány. Dárce nemá nárok na úroky z částky přirostlé v období od poskytnutí Daru do jeho vrácení.

VI. Používání platformy Fond pro tebe

  1. Dárce a Žadatel (dále jen „uživatel“) se na základě propojení webového rozhraní www.fondprotebe.cz s účtem na sociální síti, zejména pomocí aplikací Facebook nebo Google či na základě vyplnění svých identifikačních údajů (zejména emailu) a hesla může zaregistrovat do aplikace či webového rozhraní www.fondprotebe.cz (dále jen „registrace“) a přistupovat do svého uživatelského rozhraní, coby části webového rozhraní www.fondprotebe.cz. Zrušení či zablokování uživatelského účtu bez náhrady se řídí těmito Podmínkami. Jedna osoba uživatele je oprávněna registrovat a užívat pouze jeden uživatelský účet.
  2. Uživatelský účet je majetkem Nadačního fondu Mocná lípa (dále jen „Administrátor“). Uživatel nemá právní nárok na registraci ani na užívání uživatelského účtu. V případě technického výpadku Administrátor neručí za uchování dat v aplikaci.
  3. Uživateli Administrátor na základě žádosti umožní obnovu přihlašovacích údajů k uživatelskému účtu v přiměřeném rozsahu žádostí. Přiměřenost je výhradně na úvaze Administrátora.
  4. Při registraci do webového rozhraní www.fondprotebe.cz, při darování či při využití jakýchkoliv jiných služeb poskytovaných Administrátorem je Uživatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Veškeré takto Uživatelem uvedené údaje jsou Administrátorem považovány za správné. Uživatel je též povinen bezodkladně sdělit Administrátorovi, že je omezen na svéprávnosti.
  5. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem přes sociální sítě, zejména aplikaci Facebook nebo Google či dle jedinečných identifikačních údajů a hesla zvolených uživatelem. Uživatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu, což vyplývá i ze zásad užívání sociálních sítí. Administrátor nepřebírá žádnou odpovědnost za zneužití uživatelského účtu.
  6. Uživatel není oprávněn využívat aplikaci k jakýmkoliv účelům odporujícím těmto Podmínkam nebo aplikovatelným právním předpisům České republiky či jiných států vztahujících se na Uživatele, nebo poškodit dobré jméno Administrátora. Uživatel se zavazuje odškodnit Administrátora za veškerou újmu a škodu, která Administrátorovi vznikne v důsledku porušení ustanovení těchto Podmínek Uživatelem.

VII. Ochrana osobních údajů

Dárce bere na vědomí a souhlasí s tím, aby Nadační fond shromažďoval, zpracovával a uchovával jeho osobní údaje, a to za účelem jejich interní potřeby Nadačního fondu, za účelem zpracování výročních zpráv, vedení statistik apod.

Souhlas dle tohoto článku je udělován na dobu 10 let ode dne posledního poskytnutí Daru Dárcem.

Dárce bere na vědomí a souhlasí s tím, aby byl jako Dárce uváděn ve výroční zprávě Nadačního fondu.

VIII. Závěrečná ustanovení

Tyto Podmínky se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.

Veškeré spory, vyplývající z těchto Podmínek, jakož i z jednotlivých darovacích smluv uzavřených dle těchto Podmínek, budou řešeny věcně a místně příslušnými soudy České republiky.

Tyto Podmínky nabývají účinnosti a byly uveřejněny na www.fondprotebe.cz dnem 03. 05. 2021.